PR NEWS

วางศิลาฤกษ์ร้านต้นแบบ ECO THAI-DENMARK MILK LAND

10/03/2020


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค)ประธานวางศิลาฤกษ์ ECO THAI-DENMARK MILK LAND สาขาที่ 9 ร้านต้นแบบ ภายใต้แนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค.และนายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขายประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ประธานสหกรณ์โคนม เขตภาคกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.เข้าร่วม ณ บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ (เขาตาแป้น) อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply