PR NEWS

เปิดงาน Thai-Denmark Milksic Festival ครั้งที่ 3

10/03/2020


น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดงาน Thai-Denmark Milksic Festival ครั้งที่ 3 เนื่องในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผอ.อสค. พร้อมด้วยะผู้บริหาร/ พนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วม ณ บริเวณ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply