News

มกอช. นำทีมคณะผู้แทนไทย เป็นเจ้าภาพประชุม EWG-OA เร่งปรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับ 10 ประเทศอาเซียน

08/04/2022

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. พร้อมด้วย กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน (Expert Working Group for Organic Agriculture : EWG-OA) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ซึ่งในปีนี้สาธารณรัฐสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นประธาน โดยมีประเทศไทยทำหน้าที่รองประธาน และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในอาเซียนที่ยั่งยืน มีระบบการจัดการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการหารือประเด็นที่สำคัญ ประกอบไปด้วย

1. การปรับประสานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ให้เทียบเท่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน (ASOA) ซึ่งที่ประชุมจะมีการพิจารณาผลการประเมินตนเองของประเทศสมาชิก รวมถึงของประเทศไทย ผลการประเมินโดยประเทศที่ 2 และร่วมกันพิจารณาในรอบที่ 3 เพื่อตัดสินการเทียบเคียงมาตรฐาน
2. การปรับประสานระบบการตรวจสอบรับรองของประเทศสมาชิกเพื่อให้เกิดการยอมรับความเท่าเทียมของระบบของแต่ละประเทศ โดยจะพิจารณาความก้าวหน้าการจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของอาเซียน (MRA-OA) และระเบียบปฏิบัติสำหรับการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ และพิจารณาประเด็นที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ เช่น การจัดทำเครื่องหมายเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน การยอมรับวัตถุดิบจากภายนอกภูมิภาคอาเซียน หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่น ว่าจะกำหนดให้มีสัดส่วนเท่าใด เพื่อความเหมาะสม
3. การส่งเสริมการใช้มาตรฐาน ASOA และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูงได้ โดยจะมีการพิจารณาความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา เช่น โครงการ ASEAN-German Project on Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN (ASEAN AgriTrade และพิจารณาผลการจัดอบรมวิทยากรผู้ฝึกสอนด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนภายใต้โครงการ ASEAN – German AgriTrade

“ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้นำที่ร่วมในการประชุมดังกล่าวมาโดยตลอด ได้ให้ข้อคิดเห็นที่ทำให้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ไทยในการที่จะผลิตสินค้าอินทรีย์ให้สามารถจำหน่ายได้ในภูมิภาค เป็นการเปิดช่องทางการค้าขายสินค้าอินทรีย์ Organic Thailand ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดอาเซียน ดังนั้น มกอช. พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ให้สินค้าอินทรีย์ของไทยมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำในการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ไทยในตลาดอาเซียนและขยายช่องทางไปยังตลาดโลกอย่างต่อเนื่องต่อไป” เลขาธิการ มกอช. กล่าว

No Comments

    Leave a Reply