Daily Archives

09/04/2022

News

วัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพง ภาคปศุสัตว์พัง ยกเลิกมาตรการรัฐไปไม่สุด แทนขวัญ มั่นธรรมะ

09/04/2022

พิษของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อมากกว่า 1 เดือน ส่งผลให้ทั่วโลกขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในห่วงโซ่การผลิตอาหาร อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี เรฟซีดออยล์ นอกจากนี้ […]…