News

เปิดแล้ว ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

18/05/2020


ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า
การจ่ายประโยชน์ทดนทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากหตุสุดวิสัย สถานการเณ์โควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตน
มียอดวินิฉัยจ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จำนวน 984,005 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
5,316.066 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้วยังไม่ได้เงิน หรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่าย
สิทธิประโยชน์ดังกลาว สามารถยื่นเรื่องต่อ “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)” สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ทุกขื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด
และในส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งทุกศูนย์ฯ เปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 น. ถึง 18.00 น.

สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้
2. ตรวจทานข้อมูลลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นของรับสิทธิ
3.หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของ
ลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมจะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

No Comments

    Leave a Reply