News

ชป.เปิดโครงการ “จ้างแรงงานเกษตรกรฯ” ช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียโอกาสจากการทำนาปรัง

08/03/2020

ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม รวมถึงปรับปรุงพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำทุกพื้นที่ และเตรียมรับน้ำช่วงต้นฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยสั่งการให้กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพญาคำที่สภาพตื้นเขิน เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 6 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี รวมระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร
สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพญาคำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปัจจุบัน (7 มี.ค. 63) ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองไปแล้วกว่า 10 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของแผนงานขุดลอก

ด้าน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 ทำการเปิดโครงการ “จ้างแรงงานเกษตรกรเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เสียโอกาสจากการทำนาปรัง ปี 2563
ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของกรมชลประทาน สำหรับในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 150 ราย

อนึ่ง กรมชลประทาน เดินหน้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ โดยการจ้างแรงงานเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวอย่างทั่วถึง และยังคงสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุดเพื่อให้มีน้ำเพียงต่อตลอดฤดูแล้งนี้

No Comments

    Leave a Reply