News

ชป.ร่วมหารือแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ และพื้นที่โดยรอบ

07/04/2022

วันนี้(7 เม.ย.65)นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กรมชลประทาน ฯลฯ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสาเหตุการเกิดน้ำท่วมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ แผนการระบายน้ำ แผนงานการขุดลอก และการกำจัดวัชพืชในคลอง รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสาเหตุอุทกภัยนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการว่า ช่วงวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2564 เกิดฝนตกหนัก วัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีคลองสำโรง ได้ 228 มิลลิเมตร และสำหรับในพื้นที่นิคมฯ วัดได้ 200 มิลลิเมตร ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเกิดน้ำทะเลหนุนสูง และพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ โดยมีพื้นที่น้ำท่วมในนิคมฯ กว่า 5,000 ไร่

ในการนี้ กรมชลประทานจึงได้วางแผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสมุทรปราการไว้ 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะเร่งด่วน ปี 2564-65 เช่น การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ และจัดหาเครื่องสูบน้ำทดแทน
2.ระยะกลาง ปี 2566 (อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ) ได้แก่ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรมาตร
3.ระยะยาว ปี 2567-70 (อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมพิจารณาโครงการเบื้องต้น) อาทิ การปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ รวมถึงการปรับปรุงคลอง และก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างยั่งยืนต่อไป

No Comments

    Leave a Reply