News

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำกิ แหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่ของชาวเมืองน่าน

06/01/2023

กรมชลประทาน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ  จังหวัดน่าน ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ทั้งอุปโภคบริโภค และการเกษตร


นายประพิศ  จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน   เปิดเผยว่า  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง  ได้ขอให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นั้น คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อ 30 มิถุนายน 2565  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี  พิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการฯ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้กำหนดแผนดำเนินโครงการฯไว้ 7 ปี (พ.ศ. 2567 – 2573)  โดยจะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ความจุที่ระดับเก็บกัก 52.31 ล้าน ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างระบบชลประทาน ชนิดท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาวรวมกว่า 88 กิโลเมตร  หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 16,000 ไร่ และสนับสนุนน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิมอีกกว่า 19,558 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบลของอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

นอกจากนี้จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่ออุปโภคบริโภค และช่วยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ครัวเรือน

No Comments

    Leave a Reply