Daily Archives

03/01/2023

News

อ.ส.ค. เดินหน้าเร่งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของโรคระบาดในโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

03/01/2023

อ.ส.ค. เดินหน้าเร่งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของโรคระบาดในโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้วยการพัฒนาความรู้เพื่อรับมือโรคระบาดในปัจจุบันและโรคอุบัติใหม่ในฟาร์มโคนมที่ถูกต้องต […]…