Daily Archives

05/11/2021

News

สมาคมกุ้งฯ ขอภาครัฐคุมเข้มกุ้งนำเข้า ปกป้องเกษตรกร รักษามาตรฐานกุ้งไทยในตลาดโลก

05/11/2021

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เสนอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ยกระดับความเข้มงวดในการกำหนดโควต้าปริมาณและเวลานำเข้าที่ชัดเจน ควบคู่กับตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของกุ้งนำเข้าอย่างเคร่งครัด ดูแลไม่ให้กระทบกา […]…