News

ชป.ย้ำทุกโครงการชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพ

05/05/2020


บ่ายวันนี้(4พ.ค.63)ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำครั้งที่ 18/2563 ผ่านระบบVDO Conference ไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ สำนักการระบายน้ำ(กทม.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็นต้น รวมไปถึงสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ณ ห้องประชุมswoc ชั้น3 อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบัน(4พ.ค.63)สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 35,104 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 11,427 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำรวมกัน 8,566 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 1,870 ล้าน ลบ.ม. ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2563 มีการจัดสรรน้ำทั้งประเทศไปแล้ว 355 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 3 ของแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน เฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจัดสรรน้ำไปแล้วประมาณ 118 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน
สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 63 นั้น ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่ง บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่างรอบคอบ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสำรวจสิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำจัดผักตบชวาตามลำน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดี พร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำในพื้นที่ของตนเป็นหลัก หรือเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทานจะส่งน้ำไปช่วยเสริมให้กับเกษตรกร กรณีที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ของประเทศ ยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้ง กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ฤดูฝนตกปกติ พร้อมกับเดินหน้าเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปี 63 อย่างเต็มศักยภาพ

No Comments

    Leave a Reply