News

ภูเก็ตจัดงานวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

03/12/2019

จังหวัดภูเก็ตจัดงานวันดินโลก “Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันดินโลกปี 2562 “Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” มีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมภายในงานมีการมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง, การมอบกล้าหญ้าแฝก หญ้ามหัศจรรย์แก่ตัวแทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อ, การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, การออกหน่วยให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ และในโอกาสนี้ภาคเอกชนอย่าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบกล้าไม้มงคลอย่างต้นประดู่ และต้นราชพฤกษ์ อีกจำนวน 300 ต้น ให้แก่ทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย


นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองศ์แรกของโลกเพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (วันที่ 2 ธันวาคม 2556) ได้รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงาน ขององค์การสหประชาชาติเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตันมา และวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลกมาโดยตลอด
สำหรับในปี 2562 ได้กำหนดจัดงานวันดินโลกขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างการรับรู้วันดินโลก และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ในหัวข้อ “Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ในรูปแบบนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการของภาคส่วนราชการและเอกชน ตลาดนัดสินค้าเกษตรระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต และเปิดบ้านพัฒนาที่ดินสร้างการรับรู้ตลอดทั้งปี สำหรับการจัดงานวันดินโลกในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาคส่วนราชการ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้งจำกัด ภาคประชาชนเกษตร กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายหมอดินอาสาตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน

No Comments

    Leave a Reply