News

อ่างฯ ห้วยลำทรายใกล้แล้วเสร็จ เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวกาญจนบุรี

17/03/2022

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย จังหวัดกาญจนบุรี คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 92 คาดแล้วเสร็จภายในปี 66 เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเขตโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ไทย-พม่า บ้านห้วยน้ำขาว

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมปล่อยปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 7 ปี (2560 – 2566) ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 92 สามารถเก็บกักน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเขตโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ไทย-พม่า บ้านห้วยน้ำขาว ได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ประมาณ 4,000 ไร่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง และผักต่าง ๆ เป็นต้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

No Comments

    Leave a Reply