PR NEWS

“โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่” ของซีพีเอฟ แบ่งปันทักษะอาชีพสู่น้องๆ รร. CONNEXT ED

03/08/2022

เป้าหมายของการดึงศักยภาพของเด็กไทย สู่การเป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง” เป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) องค์กรที่มีบทบาทและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล สร้างพื้น
ฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พันธมิตรที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ นำ 5 โมเดลร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ในปี 2565 ตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย โครงการอัจฉริยะยุวเกษตร โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่อัจฉริยะ โครงการ
ร้านกาแฟเด็กน้อย โครงการ Proactive teacher for active learning และ โครงการ นัก Coding น้อย

วันนี้ …พาไปเยี่ยมชมโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 103 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากซีพีเอฟ ทำโครงการโรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ เมื่อปี 2563 ปัจจุบัน เลี้ยงไก่ไข่รุ่นแรก จำนวน 100 ตัว ปูพื้นฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของอาชีพ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ในขั้นตอนและกระบวนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งคุณครูมอบหมายให้น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดูแลโครงการ ฯ โดยมีพี่ๆ ชั้น ป.5 และ ป.6 เป็นพี่เลี้่ยง

“นายสนั่น ประสงใด” ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ กล่าวว่า โรงเรียนฯ และผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner : SP) ของซีพีเอฟ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยตระหนักถึงภาวะทุพโภชนาการ และการส่งเสริมโภชนาการที่ดีของนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการโครงการดังกล่าวเข้ากับการเรียนการสอนวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อสร้างความสนใจของนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมา พบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนจากการทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ช่วยให้นักเรียนมีความใส่ใจการเรียนมากขึ้น และบ่มเพาะความเป็นจิตสาธารณะให้กับเด็กนักเรียน เนื่องจากต้องจัดเวรรับผิดชอบ ให้อาหารไก่ ดูแลน้ำ ทำความสะอาดโรงเรือน และเก็บไข่ไก่ทุกวัน รวมทั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่น้องๆอาสามาดูแลไก่ที่โรงเรียน แม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม

 

“โรงเรียนทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดและความสมัครใจ โดยเด็กๆได้เรียนรู้การวางแผนการเลี้ยง ตั้งแต่การให้อาหาร ดูแลเรื่องน้ำ ทำความสะอาด
โรงเรือน การวางแผนบริหารจัดการด้านการตลาด ทั้งการนำผลผลิตไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน จำหน่ายให้กับชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยตั้งแต่ปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ให้ชุมชนแล้วเกือบ 50,000 บาท ซึ่งจะ
นำรายได้ไปต่อยอดการเลี้ยงไก่ในรุ่นที่สองต่อไป รวมไปถึงต่อยอดการเรียนรู้ด้วยการนำผลผลิตไข่ไก่ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ขนมดอกจอก โดยเชิญคนในชุมชนมาสอนวิธีการทำขนมให้ “รักษาการ ผอ.โรงเรียน กล่าว

ด.ญ.ณัฏฐณิชา ไกรจันทร์ น้องอุ้ม ด.ช. ทศพร ชนิดกุล น้องเก่ง นักเรียนชั้น ป.5 และ ด.ช. เจษฎา ชินนอก น้องคิว ด.ช.ยิ่งคุณ บุญศักโสธร น้องอชิ นักเรียนชั้นป.6 พาชมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน ซึ่ง น้องคิว บอกว่า พวกเราได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ขอขอบคุณบริษัทซีพีเอฟที่มอบโอกาสดีๆให้พวกเราครับ ส่วนน้องเก่ง ขอบคุณซีพีเอฟและโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ที่สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ทำให้นักเรียนมีผลผลิตไข่ไก่มาเป็นอาหารกลางวัน เมนูต่างๆ เช่น พะโล้ บัวลอยไข่หวาน ขณะที่ น้องอุ้มเล่าขณะที่พาชมโรงเรือนฯว่า โครงการนี้ทำให้พวกเรามีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ที่ถูกต้อง ตั้งแต่การให้อาหาร การเลี้ยง ทำความสะอาดโรงเรือน การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ฝีกการคิดคำนวณจากการทำบัญชี มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานร่วมกันและปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ

ด้านนายศักดิธัช นิลพฤกษ์ หรือ นิว ทำหน้าที่ SP โครงการ CONNEXT ED ของซีพีเอฟ มาตั้งแต่ปี 2561 กล่าวว่า โครงการ “โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธฺุ์ไข่” เป็นโมเดลที่โรงเรียนอื่น ๆ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนจากประสบการณ์จริง สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงเรียน ที่สำคัญ คือ ความยั่งยืนของโครงการ

โครงการ “โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธฺุ์ไข่” ยังเป็นโมเดลที่ซีพีเอฟ ใช้เป็น Best Practices ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และถอดบทเรียน เพื่อขยายผลการนำไปใช้กับโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทำงานร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี ซึ่งในระยะต่อไปมีแนวทางส่งเสริมให้โรงเรียนที่ทำโครงการ”โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธฺุ์ไข่” นำระบบอัตโนมัติมาใช้กับระบบต่างๆ อาทิ ระบบให้อาหารไก่ ใช้สปริงเกอร์บนหลังคาพ่นละอองน้ำ (Springer) เพื่อช่วยลดความร้อนในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED รวม 301 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสระบุรี โดยได้ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ไปแล้วรวม 235 โครงการ มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สอดรับตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ยกระดับการจัดการการศึกษาไทย ./

No Comments

    Leave a Reply