PR NEWS

นายก เร่งมอบหมายทุกภาคส่วน สร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล สายชมพู-เหลือง เปิดทันปี 64

28/08/2018

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู – เหลือง เตรียมเปิดให้บริการสายทางใหม่ปี 2564 พร้อมย้ำให้เร่งดำเนินการสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาการจราจร

วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง หมวดทางหลวงศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลสองสายแรกของประเทศไทย (โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย –  มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงานว่า รถไฟฟ้าทั้งสองสาย เป็นโครงการนำร่องภายใต้นโยบาย PPP Fast Track ของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีความรวดเร็ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณและหนี้สาธารณะของประเทศ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ กับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ กับ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ซึ่งกำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่างาน จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน และแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างงานโยธา พร้อมติดตั้งระบบและขบวนรถไฟฟ้า ระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน และ ระยะที่ 2 งานให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา ระยะเวลา 30 ปี โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงด้านจำนวนผู้โดยสารของโครงการฯ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายความตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งได้กำหนดให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ทั่วถึงกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสนใจ เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้ทั้งสองโครงการเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อหวังบรรเทาปัญหาการจราจรอย่างเร่งด่วน 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงคมนาคม และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในการเร่งรัดดำเนินการโครงการให้สามารถเกิดขึ้นตามแผนงานที่วางไว้ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ได้ร่วมทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เป้าหมายของพวกเราทุกคนประสบความสำเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่น พร้อมย้ำให้เร่งดำเนินการสร้างให้เสร็จโดยเร็วจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้ และได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนการแบ่งจ่ายงวดงานให้อยู่ในกรอบระเบียบตามข้อหนด และให้สร้างจุดกั้นผู้โดยสารอัตโนมัติทุกจุดเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร พร้อมให้สถานีแต่ละจุดรองรับเชื่อมโยงทั้งรถโดยสารสาธารณะและเอกชนทั้งสายใหม่และสายเก่าเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีกดปุ่ม เพื่อเทคอนกรีตลงสู่ฐานราก ถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสองสายแรกของประเทศไทย (โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) อย่างเต็มรูปแบบ

อนึ่ง ปัจจุบันการดำเนินงานระยะที่ 1 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาร้อยละ 3.10 (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561) ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาร้อยละ 5.07 (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561) โดย รฟม. มั่นใจว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ และทดลองระบบต่างๆ พร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าแบบ Heavy Rail หรือ ระบบขนส่งมวลชนหลัก ที่ต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ รถไฟฟ้าโมโนเรลทั้งสองสายจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

………………………………………………………..

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

No Comments

    Leave a Reply