Daily Archives

12/08/2018

PR NEWS

มกอช. ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ร่างมาตรฐานผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

12/08/2018

มกอช. ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ร่างมาตรฐานผลิตเมล็ดพันธุ์พริก สนองนโยบาย กระทรวงเกษตรฯ เพื่อพัฒนาให้ไทยเป็น SEED HUB รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานมาตรฐานสิน […]…