PR NEWS

มกอช. ปลุกกระแสผู้บริโภคตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐาน

25/08/2018

มกอช.รุกขับเคลื่อนโครงการอาหารศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ หวังปลุกกระแสความต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐาน และเร่งสร้างเครือข่ายส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารในสถานศึกษา กระตุ้นผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรค

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เพื่อสร้างกระแสความต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐานให้กว้างขวางขึ้น  มกอช. จัดทำโครงการสร้างระบบอาหารศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารขึ้น โดยล่าสุดได้เข้าไปทำโครงการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 แห่ง เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ใน 3 ด้าน คือ 1.การประสานความร่วมมือ (Network Building) 2.การพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารกับอาจารย์ในสถานศึกษา และ3.การสร้างเครือข่ายส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารในสถานศึกษา

 เลขาธิการ  มกอช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา มกอช. ได้เล็งเห็นและได้ผลักดันการพัฒนาด้านการมาตรฐานอย่างครบวงจรในห่วงโซ่อาหารมาโดยตลอด โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างกระแสความต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการและปลอดภัยต่อสุขภาพ ตลอดจนพอเพียงกับความต้องการของร่างกายจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยแล้ว เด็กนักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งเด็กเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างโรงเรียนกับที่บ้านและชุมชน โดยผลดำเนินการที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหาร คือ 1.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างระบบอาหารศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร” ที่จังหวัดขอนแก่น 2.จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การทำการเกษตรตามหลักการปฏิบัติที่ดี และเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 2 กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารกับอาจารย์ในสถานศึกษาโดยให้ความรู้ใน เรื่อง ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาการเกษตรในโรงเรียนด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย และการประกอบอาหารที่มีคุณค่าสะอาดและปลอดภัยเพื่อให้อาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งต่อความรู้ในสถานศึกษาของตนเอง

นางสาวเสริมสุข กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหาร และการสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์หรือสารเคมี มกอช. จึงได้บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษา ดำเนินการสร้างระบบอาหารศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการมาตรฐาน โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหาร การปลูกฝังทัศนคติในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทุกระดับ สร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ รวมทั้งยังให้การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารกับเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อให้องค์ความรู้และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหาร

 นางสาวเสริมสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ มกอช.  ยังได้จัดการประกวดโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาวางแผนและออกแบบกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง และให้เสนอโครงการดังกล่าวมาเพื่อให้คณะกรรมการของ มกอช. ร่วมกันพิจารณาสนับสนุนงบในการดำเนินโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารในสถานศึกษา ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการจากสถานศึกษา 10 แห่งที่เข้าร่วมโครงการนั้น รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ “โครงการการผลิตการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย” รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น “โครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารตามวิถีพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกราชประชา 50” รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ “โครงการผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย “โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพนักเรียน

 “การได้รับรางวัลถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบอาหารศึกษาทั้งระบบ โดยเริ่มจากโรงเรียน และเด็กนักเรียน ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติการผลิต และการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่นักเรียน”เลขาธิการ มกอช. กล่าว

No Comments

    Leave a Reply