PR NEWS

กรมส่งเสริมสหกรณ์ น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร.10 ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลวง ร.9 พัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย

24/05/2019

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร.10 ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลวง ร.9 พัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย ปลูกฝังเยาวชนสหกรณ์รุ่นใหม่ได้น้อมนำแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาขยายผลการทำความดีคืนแผ่นดินเกิด

24 พ.ค.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรของส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 600 คน เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก โดยร่วมกันจัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกันทั่วประเทศ และได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการขึ้นภายในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
ภายในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการและซุ้มเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานสหกรณ์ ภายใต้หัวข้อ “ต่อยอด สืบสาน ปณิธานพ่อ สหกรณ์สานต่อ สู่ความยั่งยืน” กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ศูนย์สาธิตโครงการหุบกะพง พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง และกิจกรรมอาสาพัฒนาพลับพลาที่ประทับ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยมาเสด็จฯมาประทับและทรงงาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินที่โครงการไทย-อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบทหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2507 และซ่อมแซมบ้านหลังแรก ซึ่งเป็นบ้านจำลองของเกษตรกรกลุ่มแรกที่ได้อพยพครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการไทย-อิสเราเอล เพื่อพัฒนาชนบทหุบกะพง

ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมจะช่วยปลูกฝังให้บุคลากรสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์รุ่นใหม่ได้น้อมนำแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาขยายผลการทำความดี และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมพร้อมทั้ง น้อมนำแนวพระราชดำริในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน เป็นการสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์และพสกนิกรชาวไทยทุกคนได้แสดงร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์

No Comments

    Leave a Reply