News

ชป.ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

25/03/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านแม่น้ำสะแกกรังบริเวณเมืองอุทัยธานี คุณภาพน้ำเริ่มดีขึ้นหลังกรมชลประทานส่งเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปหมุนเวียน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ ตามนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ที่จังหวัดระยอง โครงการชลประทานระยอง ได้ติดตั้งเครื่อง สูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณหมู่ 5 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง สูบน้ำจากคลองสองสลึงเข้าสู่คลองย่อย เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ด้านจังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ พร้อมด้วย นายอำเภอหันคา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน และผู้นำชุมนุม ได้ร่วมกันหารือเพื่อกำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เครื่อง บริเวณคลอง 4 ซ้าย มะขามเฒ่า-กระเสียว กม.4+800 (บริเวณบึงฉวาก) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเชี่ยน ที่จะใช้สูบน้ำส่งผ่านคลอง 4 ซ้าย มะขามเฒ่า-กระเสียว สำหรับสนับสนุนสถานีผลิตน้ำประปาบ้านหนองทาระภู (วัดเทพหิรัญ ) หมู่ 11 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จ.ชัยนาท
ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานี โครงการชลประทานอุทัยธานี ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำเน่าเสียในแม่น้ำสะแกกรัง หลังจากทางกรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ บริเวณประตูระบายน้ำคลองขุมทรัพย์ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาหมุนเวียนในแม่น้ำสะแกกรัง โดยได้เริ่มทำการสูบน้ำมาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่าสภาพน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง มีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นที่พอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเรือนแพ และผู้ที่เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำสะแกกรังเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในระยะต่อไป จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุดด้วย

No Comments

    Leave a Reply