News

ชป.ชะลอสร้างทำนบดิน จ.ตราด เร่งฝายบ้านคันนาสูง ให้ได้ใช้ประโยชน์ก่อน

24/03/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวบ้านกว่า 20 ราย พากันเดินทางมาตรวจสอบพื้นที่และคัดค้านการเตรียมการก่อสร้างเขื่อนดิน เพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำเขาสมิง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

นายธำรงศักดิ์  นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด ชี้แจงกรณีนี้ว่า กรมชลประทาน ได้ทำการก่อสร้างทำนบดินชั่วคราว เพื่อเก็บกักน้ำจืดบ้านคันนาสูงและทำนบดินชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดบ้านเจียรพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความลาดชันสูง จำเป็นต้องสร้างคันดินเพื่อทดและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูก  โดยจังหวัดตราด ได้จัดสรรงบประมาณพร้อมมอบให้โครงการชลประทานตราด จัดสร้างทำนบดินชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดบ้านคันนาสูง และทำนบดินชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดบ้านเจียรพัฒนา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดบ้านเจียรพัฒนาก่อน เนื่องจากเป็นจุดทดน้ำสำคัญที่จะผันน้ำเป็นขั้นบันไดเข้าสู่คลองสะตอและคลองแอ่ง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้ว และไม่กระทบต่อราษฎรในพื้นที่แต่อย่างใด

ในส่วนของทำนบดินชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดบ้านคันนาสูง หลังจากมีการคัดค้านเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีนายอำเภอเขาสมิง เป็นประธานในที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 รวมทั้งลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าริมตลิ่งที่เป็นที่ดินของผู้คัดค้าน ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย ส่วนสาเหตุความเสียหาย ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะการก่อสร้างทำนบดินมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี หรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีลักษณะเป็นคลองโค้งหักศอก และมีเกาะแก่งที่อาจสร้างกระแสน้ำที่เร็วและรุนแรง จนทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ชะลอโครงการทำนบดินชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดบ้านคันนาสูง โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้รับทราบถึงการชะลอโครงการฯ พร้อมกับบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบและเกษตรกรที่รอการใช้น้ำจากโครงการทำนบดินชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดบ้านคันนาสูงต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะชะลอการก่อสร้างทำนบดินฯบ้านคันนาสูงไว้ก่อน จนกว่าจะหาข้อยุติที่เป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย ทำให้ผู้คัดค้านมีความพึงพอใจ รวมทั้งขอให้โครงการชลประทานตราด จัดทำโครงการฝายบ้านคันนาสูง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข ซึ่งโครงการฝายบ้านคันนาสูง ได้มีการออกแบบก่อสร้างไว้ตั้งแต่ปี 2555 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ปัจจุบันจึงยังอยู่ระหว่างการทำความเข้าใจเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการอุทิศที่ดิน โดยเมื่อขั้นตอนต่างๆแล้ว กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

No Comments

    Leave a Reply