News

มกอช.อบรมหลักสูตรสารบรรณออนไลน์ รุ่น 2-3 รองรับการทำงานให้รวดเร็ว ลดระยะและขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ

10/09/2021


นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9- 10 กันยายน 2564 จำนวนรุ่นละ 80 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย มกอช. ได้นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 7 และข้อ 10ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และข้อ 8 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มีการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว โดย ระบบสามารถใช้งานได้ในระดับสำนัก/กองจนถึงระดับบุคคล ทั้งในส่วนของการรับ – ส่ง การติดตาม การค้นหาตรวจสอบ การรายงาน และการแสดงผล สิทธิ์และการควบคุม การจัดการหนังสือที่มีกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความเร่งด่วนระดับความสำคัญหรือชั้นความลับของเอกสาร และคุณสมบัติเพิ่มเติมของระบบ เพื่อให้การติดต่อราชการดำเนินงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงาน ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของ มกอช. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

No Comments

    Leave a Reply