News

กคช. จัด Coaching ให้ผู้เข้ารอบโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ

22/11/2019

“สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ซึ่งได้ 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดกิจกรรมอบรมรอบ 20 ทีมสุดท้าย (Coaching Day) เพื่อให้ความรู้แก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบ พร้อมนำความรู้ที่ได้กลับไปปรับปรุงผลงาน เพื่อกลับมานำเสนออีกครั้งในรอบ Final Pitching ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นี้

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่มากับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality & Innovation) จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมที่อยู่อาศัย” หรือ “Smart Living” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อเป็นพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นักศึกษา ได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซลูชั่น ได้แก่ 1. แนวคิดเรื่องบ้านและสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ 2. ผลิตภัณฑ์และวัสดุ และ3. ระบบแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ ทั้งระบบการเงินและการตลาด โดยได้มีการเปิดให้ผู้ที่สนใจได้ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า 200 ผลงาน ซึ่งนับเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดอย่างเต็มที่และใช้โอกาสในการแสดงออกทางความคิดได้อย่างแท้จริง โดยการเคหะแห่งชาติได้มีการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น จนได้ 20 ทีมสุดท้าย ที่ผลงานสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหา Pain Point ในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการออกแบบที่ได้คำนึงการใช้งานได้จริง และมีความน่าสนใจ น่าใช้งาน รวมถึงมีความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี การตลาดและการลงทุน จนสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้จริง พร้อมช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยให้กับคนไทยได้ในอนาคต และที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมอบรมรอบ 20 ทีมสุดท้าย (Coaching Day) โครงการประกวดสุดยอด “นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นเหล่าคนรุ่นใหม่ มาให้ความรู้และข้อเสนอแนะแก่ผู้ผ่านเข้ารอบ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ รวมถึงคำแนะนำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงผลงาน ให้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อนำกลับมาเสนอต่อ Mentor อีกครั้งในรอบ Final Pitching ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 พร้อมประกาศผู้ชนะการประกวดในวันเดียวกัน ณ ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ซึ่งทีมที่ชนะเลิศรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” จะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

No Comments

    Leave a Reply