News

เร่งรณรงค์สำรวจและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

19/09/2019
กระทรวงเกษตรฯงัดมาตรการเข้มป้องอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยและความเดือดร้อนเกษตรกร  เร่งรณรงค์สำรวจและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังปูพรมทุกพื้นที่ที่ระบาดหนัก   หวังดึงชุมชมมีส่วนร่วมในการป้องกันกำจัดโรคสู่ความยั่งยืน

นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์สำรวจและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด จ. นครราชสีมา  สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เกิดความยั่งยืนและสามารถควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังได้

โดยภายในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในเรื่องการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวที่เป็นพาหะนำโรคใบด่างฯ ต่อจากนั้นลงพื้นที่ติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่บ้านหนองโค อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี นายวรกร เปรื่องค้า หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายสุรศักดิ์ สิทธิไชย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายสุรพล ชมภู เกษตรอำเภอครบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรึ ให้การต้อนรับ

นายนราพัฒน์   กล่าวว่า  ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังนับเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อลดความเสียหายของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังทั้งระบบ  โดยที่ประชุมครม.ล่าสุดได้มติเห็นชอบแก้ปัญหาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส โดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถขายผลผลิตคุณภาพดีได้   ชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ได้รับผลกระทบ ไร่ละไม่เกิน 3,000 บาท และเป็นค่าทำลาย ไร่ละ 3,000 บาท จะดำเนินการทำลายไร่มันสำปะหลังที่ติดโรค โดยการขุด ถอน และฝังดิน โดยตั้งเป้าทำลายไว้ที่ จำนวน 45,399 ไร่ โดยขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว โดยรวมวงเงินอนุมัติไว้ จำนวน 272ล้านบาท เป็นค่าชดเชย 136ล้านบาท และค่าทำลาย 136 ล้านบาท

No Comments

    Leave a Reply