News

กรมส่งเสริมสหกรณ์ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์และผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด เตรียมเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดทันที

19/09/2019


กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมสอบถามความต้องการของชาวบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน เตรียมเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดทันที

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 21 จังหวัด โดยจะมีพิธีเปิดตัวโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ครั้งแรกในวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 น. ซึ่งจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทาน จากนั้นจะมีการมอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะมีเวทีกิจกรรมจิตอาสาจัดพร้อมกันอีก 9 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ส่วนอีก 11 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทาง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะถ่ายทอดสัญญาณพิธีเปิดโครงการจิตอาสามาจากจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการและผู้เชี่ยวชาญฯของกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสั่งการให้สหกรณ์จังหวัดระดมเจ้าหน้าที่กระจาย ลงพื้นที่ตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และนำถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงสำรวจปัญหา สอบถามถึงความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพ หลังน้ำลด เช่น การส่งเสริมปลูกพืชผักระยะสั้น หรืออาชีพอื่น ๆ และได้ประสานกับสหกรณ์ในพื้นที่จัดสรรเงินสาธารณประโยชน์มาใช้ในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่นอกพื้นที่ประสบภัยและต้องการจะมาร่วมเป็นจิตอาสาหรือบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลง กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดกิจกรรมให้บริการซ่อมเครื่องมือและ เครื่องจักรกลการเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัย โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แบ่งทีมช่างที่มีความชำนาญลงพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา สารพัดช่าง และวิทยาลัยเทคนิค ตั้งจุดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไปประกอบอาชีพได้ทันทีที่น้ำลด โดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานอื่น ๆ และภาคเอกชน เข้าไปช่วยเหลือดูแล ทำความสะอาด ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ทั้งด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ รวมทั้งให้มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ในพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ https://www.cpd.go.th จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ด้านนายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีจะใช้พื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรในแต่ละอำเภอเป็นจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้เกษตรกร โดยจะเริ่มที่อำเภอที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น ที่อำเภอวารินชำราบและพิบูลมังสาหาร และในวันที่ 24 กันยายน จะจัดทีมจิตอาสาลงในพื้นที่ทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนและวัดในอำเภอม่วงสามสิบ รวมถึงเยี่ยมเยียนให้กับกำลังใจและประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยจะส่งเสริมปลูกพืชระยะสั้น หรือเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และจะหมุนเวียนจัดกิจกรรมจิตอาสากระจายไปอีก 7 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

No Comments

    Leave a Reply