Daily Archives

10/09/2019

News

เกษตรฯ เดินหน้ายกระดับเยาวชนไทย สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนระบบการเกษตรของประเทศ มุ่งสืบสานอาชีพเกษตรกรรม พร้อมผลิตสินค้าเกษตรของไทยสู่มาตรฐานสากล

10/09/2019

นายประภัตร โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ชนะการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม […]…