PR NEWS

อ.ส.ค.จัดกิจกรรม “ เกี่ยวข้าว ตามรอยเท้าพ่อ”

18/12/2019


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกี่ยวข้าว ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้โครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” พร้อมกับคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ณ แปลงนาสาธิตศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

No Comments

    Leave a Reply