News

ชป.เผยแผ่นดินไหวที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่กระทบต่อเขื่อนของกรมชลประทาน

17/11/2019


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 09.59 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.0 ที่ความลึก 4 กิโลเมตร นั้น กรมชลประทานได้ทำการตรวจสอบเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่แหลงหลวง เขื่อนแม่ทะลบหลวง เขื่อนห้วยแม่ออน เขื่อนแม่จอกหลวง เขื่อนห้วยมะนาว จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่สรวย เขื่อนดอยงู จังหวัดเชียงราย พบว่าความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.0001045 g ซึ่งความเร่งสูงสุดที่ใช้ในการออกแบบเขื่อนเพื่อรองรับแผ่นดินไหวมีค่า 0.2 g ดังนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน


ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามข้อมูลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนของกรมชลประทาน

No Comments

    Leave a Reply