News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

17/06/2020

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ณ จุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งติดตามงานก่อสร้างคลองระบายน้ำโคกทอง-หัวคลอง และอาคารประกอบ อำเภอระโนด โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำโคกพระพร้อมอาคารประกอบ เป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำลงสู่คลองพลเอกอาทิตย์ พร้อมกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ในช่วงฤดูเพาะปลูกและช่วงฤดูแล้ง มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่ 350 ครัวเรือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

ในส่วนของงานก่อสร้างคลองระบายน้ำโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากในพื้นที่ อำเภอระโนด และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทานได้เน้นย้ำในการดำเนินงานก่อสร้าง ต้องคำนึงถึงความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ราษฎรให้น้อยที่สุด

No Comments

    Leave a Reply