News

ชป. เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ

16/06/2020

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ยาว 620 เมตร สูง 24.35 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 42 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หากดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะสามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาได้กว่าปีละ 2 ล้าน ลบ.ม. ให้แก่ราษฎรกว่า 10,300 ครัวเรือน ในพื้นที่ 5 ตำบล ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนกว่า 42,000 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งอีกกว่า 10,500 ไร่ นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply