News

ระดมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด จาก “ศูนย์ขยายพันธุ์พืช” เล็งเป้าใช้ “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” ขยายผล รองรับฤดูการผลิตใหม่

13/03/2020

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า มันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูก ได้ตลอดทั้งปี ส่วนมากนิยมปลูกในช่วงต้นฝนคือ ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ซึ่งจะให้ผลผลิตหัวมันสดในปริมาณที่สูง โดยฤดูกาลปลูกมันสำปะหลังที่จะถึงในปี 2563 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย จำนวน 5 ศูนย์ ผลิตขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคไว้เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์สะอาดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมส่งต่อให้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน นำไปผลิตขยายพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกต่อไป
นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นฐานการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชที่มีคุณภาพและราคาแพง ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

สำหรับการปลูกมันสำปะหลังของไทย มีพื้นที่ปลูกในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งในพื้นที่นั้นๆ มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชตั้งอยู่ รวม 5 ศูนย์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการผลิตขยายดูแลพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด โดยบางศูนย์ได้รับความร่วมมือในการผลิตขยายจากเกษตรกรเครือข่ายด้วย ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี จำนวน 15,000 ลำ , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จ.พิษณุโลก จำนวน 19,000 ลำ , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม จำนวน 20,000 ลำ , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี จำนวน 4,000 ลำ และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี จำนวน 60,000 ลำ รวมทั่วประเทศมีท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแล้วราว 118,000 ลำ ประมาณ 350,000 ท่อน ในอัตราการปลูก 1,600-2,000 ท่อน/ไร่ ซึ่งท่อนพันธุ์เหล่านี้จะพร้อมสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ กรมฯ ยังเตรียมต่อยอดให้เกษตรกร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน นำไปขยายผลรองรับฤดูการผลิตใหม่ เนื่องจากในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ประสบปัญหาการติดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทำให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์สะอาด รวมถึงประสานขอความร่วมมือจากมูลินิธสถาบันพัฒนามันสำปะหลังไทย ในการสนับสนุนท่อนพันธ์สะอาดเพิ่มเติม และสนับสนุนองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์มันสำปะหลังอย่างถูกวิธีอีกด้วย


ขอย้ำให้เกษตรกร ไม่ใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จากแหล่งที่เคยพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง หรือ ไม่ทราบแหล่งที่ปลูกท่อนพันธุ์เด็ดขาด เนื่องจาก สาเหตุหลักของการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง คือการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคซ้ำ

No Comments

    Leave a Reply