News

ชป.ยันจัดสรรน้ำภาคตะวันออกเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน ย้ำมีน้ำพอกินพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

12/12/2019

กรมชลประทาน ยืนยันจัดสรรปันส่วนน้ำให้ทุกภาคส่วนในภาคตะวันออกเท่าเทียมกัน ย้ำปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งปีนี้ แม้จะอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่เพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวภาคตะวันออก ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 จัดการประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ ภาคตะวันออก และมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วนได้รับทราบ

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกว่า ปัจจุบัน(11 ธ.ค. 62) สถานการณ์น้ำภาพรวมของภาคตะวันออก อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 7 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 859 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 55 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 626 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯ ส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 30 – 50 ของลำน้ำ
สำหรับแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด รวม 1,540 ล้าน ลบ.ม. แบ่งออกเป็นด้านอุปโภคบริโภคประมาณ 146 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 9 ของแผนจัดสรรน้ำฯ ด้านการเกษตรประมาณ 722 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47 ของแผนจัดสรรน้ำฯ ด้านการรักษาระบบนิเวศประมาณ 271 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18 ของแผนจัดสรรน้ำฯ ด้านอุตสาหกรรมประมาณ 173 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11 ของแผนจัดสรรน้ำฯ และด้านอื่นๆ ประมาณ 227 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15 ของแผนจัดสรรน้ำฯ โดยปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำไปแล้วประมาณ 328 ล้าน ลบ.ม. ยังคงเหลือน้ำอีกกว่า 1,200 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78 ของแผนการจัดสรรน้ำฯ ซึ่งเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ ด้านพื้นที่โครงข่ายน้ำจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ปัจจุบันฤดูแล้งปี 2562/2563 มีแผนการจัดสรรน้ำรวมประมาณ 257 ล้าน ลบ.ม. เทียบกับช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ที่มีผลการจัดสรรน้ำประมาณ 448 ล้าน ลบ.ม.

ในส่วนของมาตรการรองรับวิกฤตขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ทุกภาคส่วนได้จับมือกันดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว อาทิ บริษัท EAST WATER ได้ดำเนินการเชื่อมท่อจากประแสร์ – คลองใหญ่ ไปยัง ประแสร์ – หนองปลาไหล เพื่อลดการสูญเสียน้ำ จัดหาแหล่งน้ำจากบ่อดินเอกชนเพิ่มเติมโดยสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้กว่า 20 ล้าน ลบ.ม. สถาบันน้ำและพลังงานเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงเพื่อมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้กว่า 10 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และรถบรรทุกน้ำ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งควบคุมการใช้น้ำของภาคเกษตรบริเวณฝายบ้านค่ายประมาณ 13 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

No Comments

    Leave a Reply