News

มกอช.หนุนเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ติดสติกเกอร์ Organic Thailand ที่ตัวผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้สินค้าอินทรีย์แท้ 100%

10/03/2021

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564 และพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์และสติกเกอร์เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยมีนายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. คณะผู้บริหาร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 45 ราย เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม มกอช.

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า การจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1) และมาตรฐานหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร GMP (มกษ.9023-2550) ให้สามารถใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q และ Organic Thailand ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเครื่องหมายสัญลักษณ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ มกอช. ยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดีจีทีฟาร์ม (DGT Farm) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่ จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการโดยการขยายทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งให้ผู้บริโภคสามารถตามสอบแหล่งที่มาของผลผลิตได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดระบบตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (Qr trace) โดยเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง

 

“ที่ผ่านมา มกอช.มีการขับเคลื่อนด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมให้คำปรึกษาในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า โดยมีการสร้างพี่เลี้ยง (Q อาสา และ Organic อาสา) คอยให้คำแนะนำสนับสนุนทั้งความรู้ เทคโนโลยี จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับส่งเสริมด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ สร้างการรับรู้ในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานต้องมีตราสัญลักษณ์ Q หรือ Organic Thailand เท่านั้น”
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ มกอช.และคณะยังได้ลงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ หนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1) และมีผลตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรปลอดภัยตามที่มาตรฐานกำหนด รวมทั้งสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

เลขาธิการ มกอช. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ พบว่ากลุ่มนี้มีสมาชิกทั้งหมด 12 ราย มีจำนวน 2 รายที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร สามารถใช้เครื่องหมาย Organic Thailand ติดกับตัวผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ที่เหลืออีก 10 ราย มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถใช้เครื่องหมาย Q ได้ ทั้งนี้ คาดว่าในระยะเวลาอันใกล้สมาชิกทั้งหมดจะสามารถปรับเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ครบ 100% ซึ่ง วันนี้ มกอช.ได้นำป้ายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสติกเกอร์ Organic Thailand มามอบให้กับเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและตลาดทราบว่าผู้ผลิตรายนี้ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งข้าว พืชผัก ผลไม้ที่ติดสติกเกอร์ Organic Thailand เป็นผลิตผลอินทรีย์แท้ๆ ที่ผ่านมาตรฐานตามหลักสากล มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

No Comments

    Leave a Reply