News

ชป.ส่งน้ำกู้ถ้ำเลเขากอบ ฟื้นแหล่งท่องเที่ยวดังของเมืองตรัง

10/03/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง ที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้มีการปิดแหล่งท่องเที่ยว แต่หลังกลับมาท่องเที่ยวได้ตามปกติตรงกับช่วงหน้าแล้งทำให้น้ำภายในถ้ำลดระดับลงอย่างมาก จึงขอให้โครงการชลประทานตรังส่งน้ำช่วยเหลือ นั้น

นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นช่วงฤดูแล้งของภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ในปริมาณมากกว่าแผนการส่งน้ำที่ได้วางไว้      ซึ่งโครงการชลประทานตรัง ได้บริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมตลอดฤดูกาล ประกอบกับถ้ำเลเขากอบ ตั้งอยู่บริเวณปลายคลองระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำลดลง

กรมชลประทานได้วางแนวทางการช่วยเหลือ โดยเพิ่มปริมาณการส่งน้ำจากเดิมเฉลี่ย 19,094 ลบ.ม./วัน เป็น 19,872 ลบ.ม/วัน หรือเพิ่มขึ้นวันละ 778 ลบ.ม. พร้อมประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ ร่วมกันติดตามการส่งน้ำ ทำให้ปัจจุบันระดับน้ำภายในถ้ำเลเขากอบเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวแล้ว ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply