News

จัดยิ่งใหญ่งานตักบาตรพระ 30,000 รูป พุทธศาสนิกชน Thai – Myanmar แห่ร่วมงานกว่า 100,000 คน ณ เมืองมัณฑะเลย์

08/12/2019

8 ธ.ค. 62) เวลา 06.30 น. Thai – Myanmar จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป โดยรัฐบาลมัณฑะเลย์ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคี เครือข่ายกว่า 30 องค์กร ณ สนามบิน Chanmyathazi เมือง มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อสืบสานพุทธประเพณีตักบาตร ของชาวพุทธ กระชับความสัมพันธ์ของพระสงฆ์และประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น ส่งเสริม การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ-สามเณรในเมืองมัณฑะเลย์ และสร้างความเป็นปึกแผ่น ของคณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรมตักบาตรพระ 30,000 รูป เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 06.00 น.พุทธศาสนิกชนได้ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคําถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายไทยธรรม ถวายคิลานเภสัช และกล่าวคําอธิฐานจิต โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระภัททันตะ จันทิมาภิวังสะ อัคคมหาปัณฑิตะ อภิธชอัคคมหาสัทธัมมะโชติกะธะชะ รอง ประธานมหาสังฆนายกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานสงฆ์ และพระเดชพระคุณพระ ภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายไทย ได้รับเกียรติจาก U Zar Ni Aung ผู้แทนมุขมนตรีแห่งมัณฑะเลย์เป็นประธานฆราวาสฝ่ายเมียนมา และคุณพรสวรรค์ เต็มดวงจิต เป็นประธานฆราวาสฝ่ายไทย
ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ บิม เค อูดาสเอกอัครราชทูตเนปาลประจําประเทศ เมียนมา ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงวัฒนธรรม คุณรองรักษ์ บุญศิริคุณลลิตา สิริพัชรนันท์ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจาก พระ ดร.ธรรมธารา เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรม โคตมะ จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พระจันทิมาภิกขุ เจ้าอาวาสวัดสารนาท มหาวิหาร ประเทศอินเดีย พระมาลิกาวิละ อัสสชิ เถโร เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรม ศรียาโนบาสะ เมืองกอลล์ ประเทศศรี ลังกา พระลีวอลฮยุง เจ้าอาวาสวัด ตง ฮวา ซา เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ พระวิเทศ ธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย พร้อมด้วยพระมหาเถระผู้นําองค์กรพุทธ นานาชาติอีกกว่า 12 ประเทศร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นคณะสงฆ์เมียนมาร์และไทยได้เดิน รับบิณฑบาตพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 กล่าวต่อไปว่า งานตักบาตรพระ 30,000 รูป ในครั้งนี้เป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญร่วมกันของพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา และชาวไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักถึงพระคุณอันไม่มีประมาณ ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณูปการของพระพุทธศาสนาอันเป็นแสงนํา ทางให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ และยังเป็นเสียง สะท้อนไปถึงชาวโลกผู้ใฝ่สันติทุกท่านให้ทราบว่า “สันติภาพที่แท้จริงบังเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนพบ สันติสุขภายใน”กิจกรรมตักบาตรพระเมียนมา-ไทย นั้นได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558 มีคณะสงฆ์รับบิณฑบาตจํานวน 10,000 รูป ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562 มี คณะสงฆ์รับบิณฑบาตจํานวน 20,000 รูปซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติและกระแสตอบรับ จากชาวเมียนมาเป็นจํานวนมากโดยมีผู้เข้าร่วมตักบาตรมากขึ้นทุกปี และได้มีการเผยแพร่ข่าวงาน บุญทั้งสองครั้งไปทั่วโลกจนเป็นที่มาของการจัดตักบาตรพระ 30,000 รูปในครั้งนี้

No Comments

    Leave a Reply