News

สหกรณ์จังหวัดลำพูน มอบเงินรางวัล 2 แสน ให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า ได้รับเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ปี 63

04/06/2020

โชว์จุดเด่นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ช่วยสมาชิกลดต้นทุนการผลิต บริหารธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนมอบเงินอุดหนุนสำหรับเป็นรางวัลให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การศึกษาอบรมหรือพัฒนาบุคลากรของกลุ่มเกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน

นางสุมิตรา กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า ดำเนินธุรกิจหลากหลาย อาทิ ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจสินเชื่อ ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนลำไย และปลูกพืชผักต่างๆ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน และได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562/2563 พร้อมทั้งส่งเข้าประกวดกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค และระดับชาติ ตามลำดับ เนื่องด้วยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง สมาชิกมีความสามัคคี ศรัทธาและเชื่อมั่นในกลุ่มฯ สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมของกลุ่มฯ ในทุก ๆ ด้าน สามารถดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี คณะกรรมการมีความสามัคคี เสียสละ และมีวิสัยทัศน์ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน มีการแจ้งข่าวสาร ความรู้ และความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มฯ ให้สมาชิกทราบอย่างต่อเนื่อง

No Comments

    Leave a Reply