News

ชป.เดินหน้าขุดลอกคลองส่งน้ำ โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

04/05/2020

กรมชลประทาน เข้าตรวจสอบบริเวณคลองส่งน้ำของโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก หลังพบมีตะกอนทรายทับถมจำนวนมากจนไม่สามารถทำการส่งน้ำได้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 และโครงการชลประทานตาก ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการสำรวจบริเวณท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พบว่ามีตะกอนทราบทับถมอยู่เป็นจำนวนมาก และตลิ่งเริ่มชำรุด จึงวางแผนดำเนินการขุดลอกคลองและซ่อมแซมตลิ่งให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบให้โครงการชลประทานตาก เพื่อใช้ส่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ำดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

ด้านนายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก กล่าวว่า ท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา มีลักษณะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 558 เมตร และท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาวประมาณ 310 เมตร เป็นระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบของโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2552 สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ในพื้นที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงฤดูฝนได้กว่า 16,800 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งอีกกว่า 6,100 ไร่

No Comments

    Leave a Reply