News

มกอช. มอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย โควิด-19”

01/05/2020

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นายวิทวัสก์ สาระศาลิน และนายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. มอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย โควิด-19” ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด มกอช. โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ มกอช.

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และนำมาส่งมอบให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ มกอช. ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่งมอบกำลังใจและส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

No Comments

    Leave a Reply