Browsing Tag

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

News

มกอช. นำทีมร่วมประชุมเวที ACHPFS เลือกไทยเจ้าภาพหลัก ปรับประสานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร นำร่องเซรามิก

22/03/2021

มกอช. นำทีมร่วมประชุมเวที ACHPFS เลือกไทยเจ้าภาพหลักปรับประสานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร จัดทำมาตรฐานเฉพาะสำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร นำร่องเซรามิก นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำคณะทำงานประกอบด้วย นางอรทัย ศิลปะนภาพร,นางอุษา บำรุงพืช ที่ปรึกษา มกอช. นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน เจ้าหน้าที่…