News

มกอช. ร่วมคณะผู้ช่วยรมต.เกษตรฯ เยี่ยมชม “โรงคัดบรรจุ-แปลงข้าวโพด”จ.นครปฐม

06/09/2021

รองเลขาธิการฯ มกอช. ร่วมคณะผู้ช่วยรมต.เกษตรฯ เยี่ยมชม “โรงคัดบรรจุ-แปลงข้าวโพด” เมืองเจดีย์ใหญ่ ร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มอบหมายให้นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการ มกอช. ซึ่งเป็นผู้แทนหลักของ มกอช. คณะทำงานขับเคลื่อนการตลาด ระบบการจัดการและขนส่ง (Logistics) สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมคณะนายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ในฐานะประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครปฐม

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมโรงคัดบรรจุ ณ ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนั้นได้เดินทางไปยังแปลงข้าวโพด ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวโพด ซึ่งการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

 

No Comments

    Leave a Reply