News

มกอช. ได้รับการประเมินยอดเยี่ยม ระดับ A จากสำนักงาน ป.ป.ช

27/08/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ผลการประเมิน 93 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ A

การประเมิน ITA ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยการประเมินมี 3 รูปแบบได้แก่ 1. การตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2. การตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 3. การตรวจแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประเมินจำนวน 8,300 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,146 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 49.95 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

No Comments

    Leave a Reply