Browsing Tag

สทนช

News

จ่อคลอดแผนหลักลุ่มน้ำสงคราม จัดการท่วมแล้ง คงระบบนิเวศแม่น้ำโขง

15/11/2020

สทนช.เตรียมชงร่างแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำสงครามเข้ากนช.ก่อนนำไปสู่แผนปฏิบัติ ย้ำจัดลำดับความสำคัญแผนงานโครงการที่พร้อมและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เน้นกักเก็บน้ำหลากใช้ช่วงแล้ง คืนความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดแห่งลำน้ำโขง ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ จ.สกลนคร ครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน พบว่า ปัจจุบันมีความก้าวหน้าโครงการแล้ว 20% คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรวม 10,187 ไร่ พื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 18 หมู่บ้าน 946 ครัวเรือน…