Browsing Tag

มกอช.

News

มกอช. จัดสัมมนาออนไลน์ การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรสินค้าเกษตร

25/05/2021

มกอช. จัดสัมมนาออนไลน์ การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ มกอช.-กรมปศุสัตว์ นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า        มกอช. เป็นหน่วยงานด้านการมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร โดยอาศัยกลไกภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร โดยครอบคลุมสินค้ากลุ่มปศุสัตว์ พืช…