Browsing Tag

มกอช.

News

มกอช. จับมือ ปตท. พัฒนาเกษตรกร “วังจันทร์รวมรักฯ” จ.ระยอง ผ่านการรับรอง GAP พืชอาหาร ส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดภัยสำหรับบริโภค

20/10/2020

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) สมาชิกโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน พร้อมทั้งมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรองฯ เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ของสินค้าเกษตร การคงรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน ต่อยอดการผลิตและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้มีความเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยมี นางณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)…