Browsing Tag

กรมการข้าว

News

กรมการข้าว Kick Off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าวปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26/03/2021

เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศ   อธิบดีกรมการข้าว (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสารวัตรข้าวของกรมการข้าว เพื่อ Kick Off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าว ออกตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยกรมการข้าวตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘…