News

กรมการข้าวสร้าง Smart Farmer ต้นแบบ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เสริมแกร่งชาวนาไทย

09/06/2019

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่กรมการข้าวได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อยกระดับเกษตรกรไทย ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตข้าว มีต้นทุนต่ำ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการสำรวจและคัดกรองชาวนาในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่มีความพร้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การแปรรูป การเข้าถึงด้านการตลาด รวมถึงการจำหน่วย ทั้งรูปแบบการฝึกอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จจากการลงมือทำจริง การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร วีดิทัศน์ และการเชิดชูชาวนาที่มีความสามารถโดดเด่นด้านการผลิตข้าวเป็นแบบอย่างให้กับชาวนาในพื้นที่


Smart Farmer ด้านข้าว จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องการทำนาเป็นอย่างดี มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากองค์ความรู้ด้านข้าวที่ได้รับจากกรมการข้าว และประสบการณ์ของชาวนาเอง มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวนา สามารถพึ่งพาตนเองได้ แบบยั่งยืน โดยในปี 2562 มีเป้าหมายพัฒนา Smart Farmer จำนวน 11,250 ราย มีการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การดูแลจัดการดินและปุ๋ย การบริหารจัดการศัตรูข้าว รวมถึงการให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ GAP ซึ่งชาวนาที่ผ่านการอบรมดังกล่าวจะเป็นผู้นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มนาแปลงใหญ่เป็นวิธีการส่งเสริมและสื่อสารแบบชาวนาสอนชาวนา ก่อให้เกิดการวางแผนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนส่งผลให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมการข้าวได้สร้าง Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าวที่ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นวิทยากรที่ทรงคุณค่าถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชาวนาเครือข่ายในพื้นที่ ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทำให้ชาวนามีความรู้ ความเข้าใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของชุมชนมากขึ้น เช่น จังหวัดสงขลา ได้แก่ นายบุญชอบ ทองดี ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และนายปัญญา แก้วทอง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบ ที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรมการข้าว ส่งผลให้สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง

No Comments

    Leave a Reply