News

ลำพูน ร่วมสนองพระราชดำริ มุ่งขยายผลงานสหกรณ์สู่เยาวชน ผ่าน “สหกรณ์นักเรียน”

09/06/2019

จากแนวพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 โดยมีรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในขณะนั้น (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) ให้จัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์และดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งริเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ จึงได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์นักเรียน”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนองพระราชดำริในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันได้มีการขยายผลการสอนวิชาสหกรณ์ ทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ให้เป็นวิทยากรการสหกรณ์สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง

ในปีนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562”อย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดลำพูน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1,2 และขบวนการสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน” ณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังการสหกรณ์ให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติในการสร้างรากฐานที่ดีของการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แผ่ขยายยิ่งขึ้น

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจ และใช้วิธีการสหกรณ์ในการดำรงชีวิต โดยการรวมกลุ่มจะทำให้มีพลังเกิดขึ้น เนื่องจากแต่ละคนย่อมมีพลังในระดับหนึ่งที่สามารถกระทำอะไรได้ตามความสามารถที่เป็นปกติอยู่แล้ว เมื่อมารวมกันยิ่งเกิดพลังสามารถทำอะไรได้เพิ่มขึ้นและประสบผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ด้าน นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่ขยาย และในปีนี้ ได้มีการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน”ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอันดีให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำหลักการสหกรณ์ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป

No Comments

    Leave a Reply