News

อธิบดีกรมชลฯ นำทีมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 63

29/05/2020


วันนี้ (29 พ.ค. 63) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา , ประตูระบายน้ำบรมธาตุ และ ประตูระบายน้ำมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 33,289 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำใช้การได้ 9,632 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18 ของความจุน้ำใช้การ ในส่วนของสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) ปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 8,059 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 1,363 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 8 ของความจุน้ำใช้การ

ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2562/63 ทั้งประเทศ มีแผนการจัดสรรน้ำ 11,975 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 2,388 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 20 ของแผน ในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนการจัดสรรน้ำ 3,250 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 793 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24 ของแผน สำหรับแผน-ผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 ในเขตชลประทาน ทั้งประเทศ มีแผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.79 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 1.47 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.78 ของแผน
ในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.1 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 0.85 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.55 ของแผน โดยพื้นที่ทุ่งบางระกำ แผนเพาะปลูก 265,000 ไร่ เพาะปลูกแล้ว 253,605 ไร่ คิดเป็นเป็นร้อยละ 96 ของแผน ส่วนในพื้นที่ 12 ทุ่ง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้ทำการเพาะปลูกเมื่อมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ และมีปริมาณน้ำเพียงพอ

กรมชลประทาน ได้กำหนดมาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.) กำหนดพื้นที่ เพื่อทำการวิเคราหะ์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซาก ควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่าง ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ 2.) กำหนดคน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 3.) จัดสรรทรัพยากร อาทิ เครื่องสูบน้ำ รถขุด รถแทร็คเตอร์ และเครื่องมือต่างๆ ในพื้นที่ให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำใกล้เคียง ได้ดำเนินการตามมาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคน ที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดอุทกภัยจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำหลาก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ประตูระบายน้ำบรมธาตุ และประตูระบายน้ำมโรมย์ จังหวัดชัยนาท

 

No Comments

    Leave a Reply