News

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 4 แห่ง ต้นแบบพัฒนาการดำเนินงานสู่มาตรฐาน สร้างองค์กรเข้มแข็ง มั่นคง

29/04/2019

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ณ ศาลาการจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่นแยกตามประเภทที่กำหนดเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน และเป็นแบบอย่างแก่สถาบันเกษตรกรอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามแนวทางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นไว้ 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับกรม ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 แห่ง โดยสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ประเภทสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ หรือในพื้นที่โครงการหลวง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด ขณะที่ กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า

ด้าน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ขอชื่นชมสถาบันเกษตรกรดังกล่าว ที่ผลงานดีเด่น ถือเป็นแบบที่ดี มีการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้แก่สถาบันเกษตรกรอื่น ๆ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนการสถาบันเกษตรกร ที่ได้ช่วยกันดูแล แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร ตามความต้องการของสมาชิก ดังนั้น ขอให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประสบความสุข ความเจริญ สร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก สืบไป

No Comments

    Leave a Reply