News

เปิดบ้านไทย Thailand pavilion ในงานแสดงพืชสวนโลก ระดับ A1 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

29/04/2019


การจัดงานพืชสวนโลก ระดับ A1 หรือ The International Horticulture Exhibition 2019 หรือ Beijing EXPO 2019 ประเทศไทยเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ ร่วมกับอีกกว่า 80 ประเทศ ประเทศจีนตั้งเป้าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 16 ล้านคน โดยรัฐบาลจีน ได้เชิญประเทศไทยเข้าร่วมการจัดงานโดยรัฐบาลไทย มอบหมายกระทรงงเกษตรและสหกรณ์ และมอบกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ร่วมดำเนินการในการจัดงาน
ครั้งนี้ สำหรับประเทศไทยคาดหวังว่าจะมีร่วมชม Thailand pavilion ไม่น้อยกว่า 10 คนล้านคน และเกิดประโยชน์ทางธุรกิจและสินค้าเกษตร ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท


นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในเปิด Thailand Pavilion เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 10 โมง ซึ่งอาคารแสดง Thailand pavilion ภายใต้แนวคิด The Green Way of Life, the Thai Way of Sufficiency แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและเรียบง่าย ใช้ได้จริง โดยสวนไทย จะมีการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร การบริโภคในครัวเรือน และการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ในแนวคิด ซุปเปอร์มาร์เก็ตรอบบ้าน มีการจัดเแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ สินค้าเพื่อสุขภาพ
การให้บริการข้อมูลสินค้า ข้อมูลการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมไทย (ศูนย์แสดงสินค้าและบริการข้อมูลประเทศไทย) นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อแสดงสินค้าพืชสวนไทย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนนอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากหลายกระทรวง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอื่นๆ ภายในงาน ยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ได้แก่ จุดแลนด์มาร์กสำคัญ เป็น กล้วยไม้ไทยที่ประดับตกแต่งเป็นกินรีและช้างคู่ นิทรรศการถาวร โดยนำสินค้าภายใต้แนวคิด Thailand, kitchen of the world โดยแสดงสินค้า Thai select และจัดแสดงแปรรูปที่มีศักยภาพ รวมทั้งพิจารณาถึง สินค้าที่มีโอกาสแต่ยังไม่สามารถทำการตลาดได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน และการให้ข้อมูลที่สำคัญของประเทศไทย


ด้านนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในนาม Commissioner General of Section กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมที่ทีมประเทศไทย จัดขึ้นภายใน Thailand Pavilion แบ่งเป็นการจัดนิทรรศการ 3 ลักษณะ ได้แก่
1) นิทรรศการแสดงสินค้าถาวร โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก
2) นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย โดย ททท. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)
3) นิทรรศการหมุนเวียน ภายใต้แนวคิด Quality of Thailand’s Seasonal Horticultural Products เป็นการแสดงความหลากหลายของพืชสวนไทยตามฤดูกาล โดยจัดจำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน ตลอดระยะเวลาจัดงาน
โดยการจัดนิทรรศการหมุนเวียนครั้งนี้ เป็นการจัดการแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ในธีม Warm Welcome Wonderful Thainess ผ่านเรื่อง colour thai blossoms ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562


นอกจากนี้ กิจกรรมสำคัญยังมีการจัดสัปดาห์ประเทศไทย (Thai Week) ช่วงระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2562 โดยช่วงเวลาจัดงาน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของคนไทย เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อให้คนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวจีน ชาวต่างประเทศ ผู้เข้าชมงาน ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ เทศกาลอาหาร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ณ Thailand Pavilion


สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยจะนำเกษตรกร เข้าร่วมงาน 3 ช่วง ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกมา ประกอบด้วย แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer และ Young Smart Farmer

No Comments

    Leave a Reply