News

ชป.ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

28/10/2022

วันนี้ (28 ต.ค.65) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำโก-ลก โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2565 แบ่งออกเป็น 3 จุด ได้แก่ 1.ปรับปรุงเสริมพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก ฝั่งซ้าย กม.1+290 ถึง กม.1+480 ความยาว 190 เมตร 2.ก่อสร้างพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก ฝั่งซ้าย กม.1+480 ถึง กม.1+600 ความยาว 120 เมตร และ 3.ปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก ฝั่งซ้าย กม.1+600 ถึง กม.2+135 ความยาว 535 เมตร ปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 ของแผนฯ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะสามารถป้องกันน้ำท่วมชุมชนตลาดมูโนะในฤดูน้ำหลากได้ถึง 650 ครัวเรือน

สำหรับสถานการณ์น้ำ 3 ลุ่มน้ำหลัก ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัจจุบัน(28 ต.ค.65) อยู่ในเกณฑ์ปกติ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 17 และโครงการชลประทานในพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ด้วยการกำหนดเจ้าหน้าที่ประสานงานและเฝ้าระวังสถานการณ์ กำหนดพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น 23 แห่ง กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ หมั่นตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

No Comments

    Leave a Reply