News

รพ.พญาไท 3 คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2018 “Best Employers Thailand 2018”

27/09/2018

Best Employers Thailand 2018” มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ พร้อมความเป็นเลิศด้านบริการนย่านฝั่งตะวันตก คือ วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลพญาไท 3 โดยวางเป้าหมายการบริหารงาน 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นเลิศ  (Quality Excellence) การบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Effective Financial Management) และเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดผู้ป่วย แพทย์ และพนักงาน (Magnet Hospital for patient,doctor and staff)

โรงพยาบาลพญาไท 3 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ได้ขยายการให้บริการทางการแพทย์กับลูกค้าในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรี บนเนื้อที่ 10,228 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 230 เตียง ให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วย พร้อมเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ดำเนินการผ่านศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด 8 ศูนย์ คือ ศูนย์สุขภาพเด็ก ศูนย์สุขภาพผู้หญิง ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ศูนย์ศัลยกรรมศูนย์ ศูนย์โรคทางเดินอาหาร และศูนย์อายุรกรรม อีกทั้งมีคลินิกเฉพาะโรค จำนวน 43 คลินิก ด้วยจำนวนบุคลากรมากกว่า 1,000 คน

ขับเคลื่อนผ่านวัฒนธรรมองค์กร คือ We Before Me ได้แก่ We Open เปิดใจ ไว้ใจ คิดพูด ทำ และแสดงออกอย่างเปิดเผย We canทำได้ มีทัศนคติ คิดดี ทำดี We Change ปรับเปลี่ยนได้ พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาอยู่เสมอ We Serve ใส่ใจ ดูแลทุกคนอย่างรู้ใจ ยินดีให้บริการ We Own ตั้งใจ มีวินัย มีจิตสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบต่องานเสมือนเจ้าของ และWe Happy สุขใจ รักในงาน มีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทำ

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว โรงพยาบาลพญาไท 3 จึงสามารถคว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2018หรือ Best Employers Thailand 2018 ซึ่งบริษัทเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น

โดย นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพบาบาลพญาไท 3 เล่าถึงจุดแข็งที่ดันองค์กรสู่ Best Employers Thailandว่า สืบเนื่องจากนโยบายของ CEO เน้นให้ความสำคัญเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามระบบ HR ตั้งแต่การรับสมัคร (Recruit) การพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development) การดูแลด้านอาชีพ (Career Path) การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) รวมทั้งมีการจัดโครงการ และสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความสุข เช่น โครงการอบรมพนักงานเข้าใหม่ โดยการจัด Workshop และ Coaching เพื่อสอบถามถึงความสุขในการทำงาน ข้อแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ โครงการสอนลูกแทนคุณ (Employee Kids) ขณะที่โรงพยาบาลพญาไท 3 ก็ต้องพัฒนาระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาพนักงาน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมองว่า “ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็จะส่งต่อความสุขให้กับผู้รับบริการ”

การดูแลพนักงานจะแบ่งออก 2 ด้าน ได้แก่ การดูแลด้านกาย คือ การดูแลด้านสุขภาพ ให้พนักงานมีสุขภาพดี มีการตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฟรี จัดกิจกรรม Health Promotion เช่น การลดความอ้วน การดูแลด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง และการดูแลด้านจิตใจ  จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การอบรมธรรมมะ การอบรมหลักบริหารการเงิน ใช้เงินอย่างถูกวิธีชีวิตเป็นสุข มีการสร้างเสริมศักยภาพพนักงานในด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันในองค์กร กิจกรรม OD การสร้างความสมัคคีในองค์กร กิจกรรมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมพนักงานทำงานเป็นทีม รับผิดชอบงานร่วมกัน พร้อมเปิดกว้างในการรับฟังเสียงสะท้อนจากพนักงานทุกคน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไป

สำหรับแผนการบริหารงานในปี 2562 ตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นกับสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว หรือ Agile Organization ปรับตัวให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง และรองรับคนรุ่นใหม่ GenerationZ ที่มีความว่องไว และรวดเร็ว พร้อมนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน สู่การแก้ไขปัญหารวดเร็ว

นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ได้กล่าวฝากถึงพนักงานว่า หากพนักงานทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจ ด้วยใจบริสุทธิ์ จะส่งผลให้มีความสุขทั้งกาย ใจ และยืนยันว่าจะดูแลพนักงานทุกคนให้ดีที่สุด พร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ร่วมทุกข์ ร่วมสุขด้วยกัน ภายใต้คติการทำงาน คือ ทำให้ดีที่สุด ปล่อยวางกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น”

ด้วยหลัการบริหารงานดังกล่าวของโรงพยาบาลพญาไท 3 ส่งผลลัพธ์ให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน ตามหลัก Say พนักงานพูดถึงองค์กรในทางที่ดี  Stay พนักงานรักองค์กร และอยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน โดยอัตราการลาออกต่ำสุดในเครือโรงพยาบาลพญาไท เพียง 12 % และ Strive ทำอย่างเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลประกอบการเติบโตขึ้น พุ่งขึ้น 14 % ที่สำคัญกระสแตอบรับจากผู้รับบริการ ไปในทิศทางที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยนำมาสู่การเป็น Best Employers Thailand 2018

No Comments

    Leave a Reply